GIIS
กิจกรรมของเรา งานสัมนาต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นั่นคือ หัวใจของโครงการต่างๆ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการ ผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น


ปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

โครงการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

2017-12-22


   ด้วย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ในปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ถึง 24 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2561 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครที่ e-mail : panakarn@masci.or.th หรือ pratch@masci.or.th
หมายเหตุ : กรุณาเลือกใช้แบบประเมินเบื้องต้นฯ ตามระดับที่ขอการรับรอง
ติดต่อสอบถาม : โทร. 0 2617 1727 ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์ หรือ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์
>เอกสารประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสีเขียว(ไฟล์แนบ)
>ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว(ไฟล์แนบ)
>ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ(ไฟล์แนบ)
>แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3(ไฟล์แนบ)
>แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4(ไฟล์แนบ)
>แบบประเมินเบื้องต้นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 5(ไฟล์แนบ)