GIIS
กิจกรรมของเรา งานสัมนาต่าง ๆ และรายละเอียดอื่น ๆโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว...เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นั่นคือ หัวใจของโครงการต่างๆ ของ กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ต้องการให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมีความสอดคล้องกับศักยภาพ และความเป็นไปได้ของระบบนิเวศ รวมทั้งความผาสุกของสังคม ตัวอย่างเช่น การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการ ผลิต การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยใช้หลัก 3Rs และ Clean Technology การพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Green Productivity) การออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม (Eco Design – Eco Product) การให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ฉลากเขียว (Green Label หรือ Eco-Label) การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) การลดมลพิษ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดำเนินงานเชิงรุกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อพัฒนาให้การประกอบกิจการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น


ปฏิทินกิจกรรมประชาสัมพันธ์

 

การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

2017-01-05


กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินงานโครงการการตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภาคอุตสาหกรรม) ในปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลาดำเนินงาน 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 โครงการดังกล่าว เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559 กิจกรรม “การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการทั่วประเทศในการขอรับการตรวจประเมินเพื่อการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว โดยในปี 2560 นี้ ยังคงเป็นการตรวจประเมินสถานประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการตรวจประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 5 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลโครงการได้จากเอกสารประชาสัมพันธ์ และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการรับสมัครเพื่อรอรับการตรวจประเมิน และส่งใบสมัครที่ e-mail : panakarn@masci.or.th หรือ pratch@masci.or.th
- เอกสารประชาสัมพันธ์อุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ)
- ใบสมัครการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (ไฟล์แนบ)
- ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (ไฟล์แนบ)

ติดต่อสอบถาม :
- โทร. 0 2617 1727 ต่อ 395 คุณปาณกาญจน์ ภัทรนิตย์ หรือ ต่อ 302 คุณปรัชญ์ ชยานุรักษ์
- โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว http://greenindustry.diw.go.th/
 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2016-11-21


เชิญผู้ประกอบการ OTOP ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green OTOP) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมชุมชน
ศึกษารายละเอียดได้ที่
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ใบสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
หรือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกันยา เปียสุวรรณ โทร 02 763 2828 ต่อ 2960

หมายเหตุ การคัดเลือกของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข